نشا اسطوخدوس

6,500ریال
کد محصول 221400
سفارش
  • 09174291240

Lavandula angustifolia  :نام علمی

نگهداری از اسطوخودوس

برای تولید تعداد شاخه های بیشتر زمانی که شاخه هوایی به 8 تا 10 سانتی متر رسید هرس می‌شوند. هرس اندام های هایی از قسمت 15 تا 18 سانتی متری باید تکرار شود. هرس گیاهــان در ســال دوم رویــش باعث می‌شــود سـاقه های گل دهنـده از طـول یکسـانی برخـوردار شـوند. از سـال سـوم بـه هـرس نیـازی نیســت، زیــرا گیاهــان به شــکل ثابــت خــود می‌رسـند کــه نیمکـره ای است.  از آنجایی کــه رشـد اولیـه اســطوخودوس در ســال اول بســیار کنــد اســت، علفهـای هـرز می‌تواننـد بـدون رقابـت و بسـرعت توسـعه پیـدا کننـد؛ بنابرایـن کنتـرل علف های هـرز قبـل از کاشـت و تهیـه بسـتر فاقـد علـف هـرز ضـرورت دارد.

برداشت اسطوخودوس

گل ها از سال دوم از اواخر بهار حدودا اواخر خرداد ماه ظاهر می‌شوند و گلدهی تا اواخر تابستان(مرداد) ادامه دارد. در عضی مناطق گل ها تا شروع یخبندان در دو نوبت بر روی گیاه شکفته می‌شوند. زمان برداشت و مقدار محصول تولیدی بستهببه سال بهره وری متفاوت است. زمان برداشت گل اسطوخودوس بعد شکفتن و قل از شروع پژمردگی آنها است. زمان برداشت گلها ابتدای صبح است. گلهای بازشـده از بیشتریـن مقــدار اسـانس ً چندیـن روز در مرحلــه گلدهـی برخوردارنــد. از آنجاییکــه گیاهان معمولا چند روز در مرحله گلدهی هسـتند، در سـطوح وسـیع کشـت امـکان برداشـت آنهـا در ایـن مـدت کوتـاه وجـود نـدارد. بنابرایـن از شروع بازشـدن گلهـا میتـوان آنهـا را برداشـت کـرد. از هر هکتار مزرععه اسطوخودوس در سال سوم می‌توان حدود 3 تن سرشاخه گل دار برداشت کرد. مواد موثره گل ها کیفیت مطلوب تری است اما برداشت گل زمان و هزینه زیادی می‌برد. برای تسهیل برداشت سرشاخه های گلدار می‌توان از قیچی و اره برقی استفاده کرد. در سطوح کم کشت از داس برای برداشت می‌شود. در زمان برداشت شاخه گل نباید از وسط قطع شود زیرا برای رشد در سال آینده دچار مشکل می‌شود. باید از حد فاصل قسمت گل دهنده تا برگهای زیرین گل برداشت شوند.

 


www.giabet.ir

برچسب ها

  • # نشا_اسطوخدوس
  • # مزرعه_گیاهان_دارویی
  • # لاوندر
  • # اسطوخدوس_انگلیسی
  • # اسطوخدوس_فرانسوی
  • # مسعود_چرپانلو
  • # گیاهان_کم_آب
  • # گیاهان_اقتصادی
×
×